Simulátor ťažkých havárií

ESTE SIM je nadstavba k trenažéru reaktora (napríklad EMO12 alebo EMO34), jeho úlohou je stanovovať výpočtom radiačné parametre v I.O., v HZ, na RS, na blokovej dozorni, vo vložených okruhoch, vo VK, v areáli (TDS)  a v ZHP (TDS). Na základe simulovaných technologických meraní, signálov a vypočítaných parametrov vstupujúcich do programu z trenažéra počíta radiačné parametre v primárnom okruhu, v hermetickej zóne, vo vložených okruhoch, na rektorovej sále, vo ventilačnom komíne, na blokovej dozorni.

 

Program umožňuje: 

- simulovať (manuálne, obsluhou) stav poškodenia AZ a tomu zodpovedajúce uvoľnenie RA látok do I.O. (var chladiva, odkrytie alebo čiastočné odkrytie AZ, tavenie alebo čiastočné tavenie AZ);

- simulovať (manuálne, obsluhou) stav poškodenia tesnosti hermetickej zóny.

- zadať miesto úniku do atmosféry okolia vo VK, na streche reaktorovej sály, na streche strojovne, v ľubovoľnej efektívnej výške.

 

Príklad: grafické užívateľské rozhranie ESTE SIM Mochovce:

 

Všetky vypočítané radiačné parametre zo systému ESTE SIM majú slúžiť na prípravu scenárov alebo na popis modelovanej situácie počas cvičení a nácvikov. ESTE SIM stanovuje výpočtom na základe programom stanoveného úniku do okolia radiačnú situáciu v areáli JE a vypočíta odozvy jednotlivých detektorov TDS v areáli. Okrem toho počíta objemové a povrchové aktivity, dávky a dávkové príkony v ľubovoľnom bode areálu JE. Všetky výpočty zobrazuje v tabuľkách a v rámci vlastného GIS na príslušných mapách.

 

ESTE SIM stanovuje výpočtom na základe programom stanoveného úniku do okolia radiačnú situáciu v ZHP EMO a vypočíta odozvy jednotlivých detektorov TDS v ZHP. Okrem toho počíta objemové a povrchové aktivity, dávky, dávkové príkony, odvrátiteľné dávky v ľubovoľnom bode v okolí EMO. Všetky výpočty zobrazuje v tabuľkách a v rámci vlastného GIS na príslušných mapách. 

 

Podrobný popis vypočítaných výstupov z ESTE SIM: 

 

1. radiačné parametre v primárnom okruhu: 

 • objemová aktivita v chladive resp. v modelovanom médiu v I.O. (v Bq/m3 resp. v Bq), po jednotlivých uvažovaných nuklidoch, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a stavu I.O., v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • dávkový príkon žiarenia gama  v mieste merania na primárnom okruhu,  v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;

 

2. radiačné parametre v hermetickej zóne:

 • objemová aktivita v atmosfére HZ (v Bq/m3 resp. v Bq), po jednotlivých uvažovaných nuklidoch, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a stavu I.O., v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • dávkový príkon žiarenia gama v mieste merania  príkonu dávky v HZ,  v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • veľkosť úniku z HZ do atmosféry okolia a do atmosféry obostavby, po jednotlivých nuklidoch, v Bq/s, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu HZ a veľkosti modelovanej (užívateľom zvolenej) netesnosti HZ v objemových % za 24 h, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • veľkosť úniku z I.O. do HZ, po jednotlivých nuklidoch, v Bq/s, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a stavu I.O. a veľkosti parného a vodného úniku z I.O. do HZ, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;

 

3. radiačné parametre vo vložených okruhoch: 

 • aktivita v modelovanom médiu (vode) vloženého okruhu (v Bq), po jednotlivých uvažovaných nuklidoch, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a veľkosti úniku z I.O. do vloženého okruhu, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • veľkosť úniku z I.O. do vloženého okruhu, po jednotlivých nuklidoch, v Bq/s, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a stavu I.O. a veľkosti úniku pary+vody z I.O. do vloženého okruhu, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;

 

4. radiačné parametre na reaktorovej sále: 

 • objemová aktivita v atmosfére reaktorovej sály (v Bq/m3 resp. v Bq), po jednotlivých uvažovaných nuklidoch, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a stavu HZ a modelovanej veľkosti úniku z HZ do atmosféry obostavby, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • dávkový príkon žiarenia gama  v mieste merania  príkonu dávky na reaktorovej sále,  v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 

5. radiačné parametre vo ventilačnom komíne VK34: 

 • objemová aktivita vo vzdušnine vo VK (v Bq/m3 resp. v Bq/s), po jednotlivých uvažovaných nuklidoch resp. pre skupinu vzácne plyny, jódy, aerosoly, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a stavu HZ  a modelovanej veľkosti úniku z HZ do atmosféry obostavby a v závislosti od veľkosti prietoku vzduchu v m3/h cez VK, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • dávkový príkon žiarenia gama  v mieste merania (v geometrii merania) detektora vo VK,  v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a stavu HZ a modelovanej veľkosti úniku z HZ do atmosféry obostavby a v závislosti od veľkosti prietoku vzduchu v m3/h cez VK, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • únik, v Bq/s, objemová aktivita vo vzdušnine vo VK (v Bq/m3 resp. v Bq), po jednotlivých uvažovaných nuklidoch resp. pre skupinu vzácne plyny, jódy, aerosoly, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a stavu HZ  a modelovanej veľkosti úniku z HZ do atmosféry obostavby a v závislosti od veľkosti prietoku vzduchu v m3/h cez VK, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 

6. radiačné parametre na sekundárnom okruhu v prípade udalosti typu SGTR: 

 • aktivita v modelovanom médiu (pare/vode) sekundárneho okruhu (v Bq, prípadne v Bq/m3), po jednotlivých uvažovaných nuklidoch, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a veľkosti úniku z I.O. do sekundárneho okruhu, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • veľkosť úniku z I.O. do sekundárneho okruhu, po jednotlivých nuklidoch, v Bq/s, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a stavu I.O. a veľkosti úniku pary+vody z I.O. do sekundárneho okruhu cez poškodený PG, v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • únik v [l/h] (simulácia merania úniku z aktivity N-16 v modelovanom médiu, reálne meraný parameter na II.O.) na ostrej pare sekundárneho okruhu (v l/h), v závislosti od veľkosti úniku z I.O. do II.O., v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • dávkový príkon žiarenia gama v mieste merania dávkového príkonu na ostrej pare,  v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu AZ a modelovanej veľkosti úniku z I.O. do II.O., v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;
 • veľkosť úniku zo II.O. do atmosféry okolia, po jednotlivých nuklidoch, v Bq/s, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu poistných ventilov PG a prepúšťacej stanice do atmosféry  (užívateľ môže zvoliť percento otvorenia poistných ventilov alebo prepúšťacej stanice do atmosféry), v časovom vývoji udalosti, s krokom 60 s;

 

7. príkon dávky na blokovej dozorni, v závislosti od predpokladaného/modelovaného stavu aktivity vzdušniny v okolitých priestoroch, v časovom vývoji udalosti, s krokom  60 s; 

 

Príklad: Diagnostika HVB ESTE SIM Mochovce:

 

Modely v programe ESTE SIM

 • model na výpočet príkonu dávky na primárnom okruhu z aktivity v chladive (médiu) I.O.;
 • model na výpočet príkonu dávky v HZ, z aktivity vzdušniny resp. parovzdušnej zmesi v atmosfére HZ;
 • model na výpočet príkonu dávky na reaktorovej sále, z aktivity vo vzduchu reaktorovej sály, so zohľadnením prípadného vplyvu aktivity v priestoroch HZ pod reaktorovou sálou;
 • model na výpočet príkonu dávky vo ventilačnom komíne VK, z aktivity vzdušniny vo VK;
 • model na výpočet dávkového príkonu na blokovej dozorni, z aktivity vzdušniny v priestoroch v okolí blokovej dozorne, prípadne z aktivity vzduchu v atmosfére samotnej dozorne;
 • model na výpočet dávkového príkonu na dozorni radiačnej kontroly, z aktivity vzdušniny v priestoroch v okolí dozorne radiačnej kontroly;
 • model šírenia rádioaktívneho mraku v areáli JE, model pre výpočet príkonu dávky v mieste merania detektorov TDS v areáli JE;
 • model šírenia rádioaktívneho mraku v okolí JE.