Operačný program Výskum a vývoj 

EU flag 

 
 
 
 
 
Názov projektu: Výskum, vývoj a aplikácia pokročilých metód geoinformatiky, diaľkového  prieskumu Zeme (DPZ) a metód paralelného počítačového modelovania s využitím pokročilých hardvérových a softvérových nástrojov umožňujúcich paralelizáciu procesov, so zameraním na ich využitie pri modelovaní šírenia rádioaktivity.
 
Príjemca: ABmerit, Trnava
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva  Slovenskej republiky. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Partnerom ABmerit v projekte je: Ústav krajinnej ekológie SAV (ÚKE SAV).
Rozpočet projektu: 626 560,00 EUR (použije sa na cenu práce a na nákup špecifického HW a SW)
Doba trvania projektu: 1.6.2010 až 30.6.2014
 
Strategické ciele projektu:
  • posilnenie výskumnej a vývojovej základne podnikateľskej sféry
  • podpora špičkového aplikovaného výskumu s výstupmi kvalitatívne porovnateľnými s medzinárodnou úrovňou
  • posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja medzi podnikateľskou sférou a akademickou sférou
  • rozvoj inovatívneho (high-tech) malého podniku ABmerit (=naplnený globálny cieľ Operačného programu Výskum a Vývoj)
  • zvýšenie prestíže výskumu vďaka vynikajúcemu finančnému a spoločenskému ohodnoteniu špičkovej práce, zvýšenie záujmu talentov o bádanie (=naplnený globálny cieľ Operačného programu Výskum a Vývoj)
  • rozširovanie výsledkov výskumu a vývoja medzi odbornú verejnosť (akademickú verejnosť a študentov)
 
Špecifické ciele projektu:
  • dosiahnutie vyššej úrovne inovatívnej schopnosti ABmerit v oblasti high-tech, konkrétne v oblasti výskumu a aplikácie pokročilých metód diaľkového prieskumu Zeme a pokročilých metód počítačového modelovania
  • posilnenie výskumno-vývojovej základne ABmerit a dosiahnutie stavu vedomostí a schopností, ktorý umožní ABmerit dosahovať výstupy kvalitatívne porovnateľné so špičkovou medzinárodnou úrovňou.